Please wait...


Language : Thailand | English | China
แบบฟอร์มเอกสารออนไลน์ ( ไม่ใช่การลงทะเบียนล่วงหน้า ) กรุณากรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบ / Please fill in the information to check.
playlist_add_check

ดนตรีในสวน ครั้งที่ 14 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

ท่านเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาใช่หรือไม่

ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่

ท่านรู้จักโรงพยาบาลเจ้าพระยาจากที่ใด

การจัดงานดนตรีในสวนเพื่อตอบแทนสังคมของรพ.จะมีส่วนช่วยทำให้ท่านมาใช้บริการของรพ.เจ้าพระยาในอนาคตหรือไม่

ท่านคิดว่า รพ.เจ้าพระยาควรจัดงานดนตรีในสวนทุกปีหรือไม่

ท่านรับทราบข่าวการจัดงาน "เทศกาลดนตรีในสวน ครั้งที่ 14" จากสื่อใด

ศิลปินที่ท่านต้องการให้มาร้องเพลงในงานดนตรีในสวนครั้งต่อไป